Szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS BÉRLETI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Bérlő a gépkocsit csak eredeti rendeltetésének megfelelő célra használhatja, az ettől eltérő használatból eredő károkért (pl.: állatszállítás, vontatás, stb.) teljes felelőséggel tartozik. Bérlő nem használhatja a gépkocsit: bérfuvarozásra, áruszállításra, személytaxi szolgáltatáshoz, gépjárműoktatásra, utánfutó, lakókocsi vagy egyéb dolog vontatására, semmilyen versenyzésre, edzésre, tiltott tárgy (kábítószer, alkohol, cigaretta, üzemanyag stb.), illetve tiltott személy szállítására. Nem közlekedhet olyan útvonalon, ahol tömeg-demonstráció, katasztrófa, zavargások, háború vagy egyéb rendkívüli vészhelyzet van.
2. Nem vezetheti a gépkocsit: aki nincs megnevezve a szerződésben, akinek nincs vezetői engedélye, nem rendelkezik legalább 1 éves gépkocsi vezetői gyakorlattal, 21 év alatti, alkohol, drog, gyógyszer vagy bármely más a biztonságos közlekedésre veszélyt jelentő szer hatása alatt álló személy.
3. Bérlő a gépkocsin semmilyen javítást vagy szerelést nem végezhet és nem végeztethet a Bérbeadó előzetes beleegyezése nélkül.
4. Bérlő kötelezi magát, hogy a megjelölt időpontban és helyen a gépkocsit Bérbeadónak visszaadja. Bérlő előzetes kérése alapján Bérbeadó engedélyezheti a későbbi visszahozatalát. Amennyiben Bérlő a megjelölt vagy az engedélyezett időpontig a gépkocsit nem adja vissza a Bérbeadónak, és késedelmének okáról értesítést nem ad, Bérbeadó a gépkocsit lopottnak tekinti és azonnal feljelentést tesz a rendőrségen a kocsi körözésre. Az ebből adódó minden költség és kár Bérlőt terheli.
5. A bérleti idő mindig egész napra, azaz 24 órára vonatkozik, mely a gépkocsi átvételének feltüntetett időpontjától kezdődik. Bérbeadó a bérleti idő lejártát követő 1 óra késésért pótdíjat nem számol fel, az ezt meghaladó késés esetén plusz egy nap bérleti díjat számláz, ha a Bérlő késésről előzetesen értesítette a Bérbeadót. Az értesítés elmaradása esetén Bérlő a késésért 200 % pótdíjat köteles fizetni.
6. A Bérbeadó kizárja a gépkocsi meghibásodásából eredő kárért való felelősséget. Meghibásodás esetén a Bérlő köteles a Bérbeadót értesíteni és jogosult a Bérbeadó költségére csereautót igényelni tőle. Meghibásodás esetén a Bérbeadó nem felel azokért a károkért, amelyek Bérlőnek a meghibásodás miatti késedelemből vagy valamely határidő nem teljesítéséből származnak. A gépkocsi meghibásodása esetén a Bérlő a gépkocsit csak abban az esetben hagyhatja őrizetlenül, ha az biztonságos helyen van tárolva. A Bérlő által okozott meghibásodás bejelentésének elmulasztása esetén a Bérbeadó nem viseli a Bérlő költségeit.
7. A Bérbeadó nem felel a gépkocsiban szállított személyek egészségében, testi épségében bekövetkezett károkért. A Bérbeadó szintén nem felel a gépkocsiban szállított tárgyakban bekövetkezett károkért, azok elvesztéséért, illetve a gépkocsi ellopása esetén elvesző tárgyakért. A Bérbeadó ezért felhívja a Bérlő figyelmét, hogy a gépkocsiban értéktárgyakat és okiratokat ne tartson a gépkocsi elhagyása esetén.
8. A Bérlő köteles a gépkocsiban keletkezett kárról, vagy lopásról 24 órán belül a Bérbeadót tájékoztatni. A Bérlő köteles a felelősségbiztosítás érvényesítéséhez szükséges dokumentumokat (kitöltött és aláírt baleseti bejelentőlap, károkozó személyes adatai, személyigazolvány és jogosítvány száma és azok másolatai, rendőrségi jegyzőkönyv, feljelentés stb.) a károkozótól beszerezni és a Bérbeadónak átadni. Az értesítés elmaradásából, vagy a szükséges dokumentumok hiányából eredő károk teljes mértékben a Bérlőt terhelik.
9. A Bérlő köteles a gépkocsit minden kiszálláskor lezárni. A gépkocsi kulcsát, központzár és riasztó kezelőjét, forgalmi engedélyét és más dokumentumait, rádió előlapját (ha levehető) a gépkocsiból köteles magával vinni. Az ennek elmulasztásából eredő minden kár a Bérlőt terheli. A Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben az e pontban írott kötelezettségét megszegi, avagy bármely okból a gépkocsi kulcsát és a forgalmi engedélyét a Bérbeadónak nem adja át a felelősség és Casco biztosítás a gépjárműre nem érvényesíthető. Az ebből eredő kárt teljes egészében viselnie kell.
10. A Bérbeadó kijelenti, hogy a forgalomban tartáshoz a gépkocsi minden szükséges hatósági engedéllyel rendelkezik.
11. Bérbeadó kijelenti, hogy a bérbe adott gépjármű kötelező biztosítással és 20 % önrészt tartalmazó (minimális önrész 200.000-Ft) Casco biztosítással rendelkezik. Amennyiben Bérlő a szerződéskötéskor a Casco biztosítás önrész díjcsomagját választotta, felelőssége csak az önrész mértékéig terjed.
12. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérbe adott gépkocsiban a gépjármű helyzetét felismerő berendezések vannak, amelyek nem iktathatók ki.
13. A Bérlő teljes felelősséggel tartozik és köteles megtéríteni az alábbi károkat:
• A szerződésszegésből származó összes kárt teljes mértékben.
• Kocsi kulcs, forgalmi engedély és egyéb okmányok elvesztése miatt keletkező kárt.
• Casco biztosítás minimális önrészt meg nem haladó károkat, ha azt a Bérlőn kívüli károkozó, vagy a károkozó felelősségbiztosítása nem téríti meg.
• A gumiban, keréktárcsában, dísztárcsában és az utastérben keletkezett kárt, valamint a Bérlő által okozott küszöb alatti sérülések javítási költségét.
• Bármilyen közlekedési szabálysértéssel (pl.: szabálytalan parkolás, gyorshajtás, autópálya matrica hiánya stb.), közlekedési vagy más bűncselekménnyel okozott kárt, bírságot, pótdíjat.
• Rendeltetésellenes használattal (2. pont) okozott károkat.
• Bejelentés elmulasztása esetén keletkezett plusz költségeket.
• Szándékosan okozott kárt pl.: tartós gyorshajtás következményei, jogosulatlan szerelés, javítás stb.
• Visszaadáskor az esetleges benzinhiányt  ki kell kifizetni
14. Bérbeadó felhívja a Bérlő figyelmét, hogy a Casco biztosítás nem érvényesíthető az alábbi károkra, ezért, ha azok nem közlekedési balesetből származnak a Bérlő köteles megtéríteni:
• belső tartozékok: rádió-magnó előlap, hangszóró, szivargyújtó, visszapillantó tükör, belső kárpit, pótkerék, elakadásjelző, elsősegélydoboz, izzókészlet, emelő, kerékanya kulcs, csavarhúzó, kalaptartó, szőnyeg, kulcskészlet, szerszámok.
• külső tartozékok: antenna, sárfogó gumi, üzemanyagtartály sapka, külső visszapillantó tükrök, dísztárcsa, járműkerekek (gumiköpeny, felni, kerékanya), ködlámpa stb.
15. A Bérlő feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja, hogy a késedelem és a károkozás miatti követelését a Bérbeadó a letét összegéből, ennek hiánya, vagy nem elegendő összege esetén a Bérlő hitelkártyájáról vagy bankszámlájáról azonnali beszedési megbízást adjon a bank felé, vagy a számla alapján a kár összegét azonnal készpénzben követelje és végrehajtást is igénybe vegyen követelése kielégítésére.
16. Az ebben a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók. A felek kikötik, hogy vitás kérdésekben megegyezésre törekszenek. Jogvita esetén a Magyar Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadóak, a vitára a felek az Egri Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Az eljárás nyelve a magyar.

KAPCSOLAT Secured By miniOrange